Välkommen på digitalt årsmöte 2022-02-28 kl. 18

Inbjudan till digitalt årsmöte 2022-02-28 kl. 18
Anmälan till info@reinosvanner.se senast 20 februari

Dagordning årsmötet 2022-02-28 kl.18

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Val av två personer som tillsammans med årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.

4. Beslut om årsmötet blivit i enlighet med stadgarna utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.

6. Behandling och beslut om framlagd årsredovisning/verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av resultat och balansräkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

12. Beslut om antal styrelseledamöter.

13. Val av ordförande, mandattid ett år.

14. Val av kassör, mandattid två år.

15. Val av övriga styrelseledamöter, varav hälften med mandattid två år.

16. Val av två revisorer och en revisorsersättare, mandattid ett år.

17. Val av valberedning.

18. Förslag och information från styrelsen (här ingår info om arvsfonden)

19. Motioner och övriga frågor från medlemmarna (endast motioner är beslutsgrundande)

20. Mötet avslutas.

Varmt välkommen digitalt!